Serge Rieger

Minni Lieder, mànchi alti un e pààr neji.

Textes pour les enfants, saison 2012/2013 .

 

 

 

Màch de Télé üs

Màch de Télé üs,

 'S kòmmt nix g’schejd's herüs !

Màch de Télé üs,

Geh doch bissel nüs !

Màch de Télé üs,

Glotz nit sò blöed dò nin!

Màch de Télé üs,

Sònscht sperrsch dich selwer in!

 

Mer spiele liewer in de Stùb, Màch de Télé üs!

Mer spiele mit de Lùmbebùbb, Màch de Télé üs!

Mer spiele Fueβbàll  ùf'm Feld, Màch de Télé üs!

Mer spiele mit'm Hùnd wie bellt, Màch de Télé üs!

 

Kòmm mir gehn e Bombom schlùtze, Màch de Télé üs!

Kòmm mir spiele mit de Kàtze, Màch de Télé üs!

Mer spiele liewer mit'm Sànd, Màch de Télé üs!

Ùn mole Bilder àn e Wànd, Màch de Télé üs!

 

Mer làde noch de Noochber in, Màch de Télé üs !

Dànn kòmmt ùns àlleweij ebs in, Màch de Télé üs !

Mer köennte àlti Lieder singe, Màch de Télé üs !

Ùn pààr blöedi Witz ùfbringe, Màch de Télé üs !

 

Mer köennte au spàziere gehn, Màch de Télé üs!

Oder einfàch zàmme stehn, Màch de Télé üs!

Jeder verzählt sini G‘schicht, Màch de Télé üs!

 

Mer schriewe viellicht e Gedicht, Màch de Télé üs!

 

 

 

Mini Küh heiβt Müh

 

 

 

Mini Küh heiβt Müh

Ùn sie làcht dezue,

Sie gibt Milich Literwies

Geht spàziere ùf de Wies‘!

 

Mini Küh heiβt Müh

Het mi’m Schwànz ken Ruehj,

Ùn sie singt dezue,

Immer Müh, Müh, Müh!

 

Mini Küh heiβt Müh

Wàs sääsch dü dezue?

Wenn d‘se melicksch im Traum,

Gibt se au e bissel Rahm!

 

Mini Küh heiβt Müh

Wàs sääsch dü dezue?

Wenn d‘re schüettelsch bissel ‘s Fùtter,

Gibt se dir e bissel Bùtter!

 

Mini Küh heiβt Müh

Wàs sääsch dü dezue?

Màchsch ‘re d'Höerner bissel heiβ,

Gibt se dir e Müensterkäs!

 

 

 

 

Mit’m Röessel üewer Berri, üewer Tàl 

Sur la mélodie de : elle descend de la montagne à cheval

 

 

 

Mit’m Röessel üewer Berri, üewer Tàl,

Mit’m Röessel gehn mer ànne üeweràll,

Mit’m Ràppe, mit‘m Schimmel,

Ùn mit'm Noochber sinem Essel,

Mit’m Röessel üewer Berri, üewer Tàl!

 

Youpi aï aï, youpi youpi aï……

 

Mit de Stiefel üewer Berri, üewer Tàl,

Mit de Stiefel gehn mer ànne üeweràll,

Mànchi sin üs àltem Gùmmi,

Ùn die schmecke nimm nooch Hòni,

Mit de Stiefel üewer Berri, üewer Tàl!

 

Mit’m Vélo üewer Berri, üewer Tàl,

Mit’m Vélo gehn mer ànne üeweràll,

Mit‘m Àchter im e Ràd,

Mit dem fàhre mer nimm gràd,

 

Mit’m Vélo üewer Berri, üewer Tàl!

 

Mit’m Tracteur üewer Berri, üewer Tàl,

Mit’m Tracteur gehn mer ànne üeweràll,

Àwer’s Ràd mues ich noch flicke,

Sònsch muesch dü mich au noch drüecke,

Mit’m Tracteur üewer Berri, üewer Tàl!

 

Mit’m Böbber üewer Berri, üewer Tàl,

Mit’m Böbber fàhr ich z’oweds ùf de Bàl,

 

Stell mich ànne schmiss e Giggel,

Suesch mir üs e schöenes Bibbel,

Mit’m Böbber fàhr ich z’oweds ùf de Bàl!

 

De  Löeb

Sur la mélodie de «  Le lion est mort ce soir » Henri Salvador

 

Leuj im Dschùngel, im dùnkle Dschùngel,

De Löeb lejt dò wie tòt.

Àlli Mensche, die gehn jetzt schlofe,

De Löeb lejt dò wie tòt.

 

Àlles sélig, es lèbt sich g’müetlich,

De Löeb lejt dò wie tòt.

D‘ Àngscht isch rùm, dü vergèsch sie schòn,

Denn de Löeb lejt dò wie tòt.

 

De Dschùngelköeni, der brielt dò nimmi,

De Löeb lejt dò wie tòt.

Kòmm min Bibbel, mer gehn e Stüeckel,

De Löeb lejt dò wie tòt.

 

 

 

 

Nemm mich noch emol ùf d'Schoβ

 

 

Nemm mich noch emol ùf d'Schoβ,

Gràd e kleines bissel bloβ,

Morje bin ich schòn ze gròβ,

Spiel dànn liewer ùf de Strooβ.

 

Drüeck mich fescht àn diner Schùrz,

Gib mir noch e dicker Schmùtz,

Während ich àm Düme schlùtz,

D'Kinderzit  die isch ze kùrz.

 

D'Kinderzit  isch schnell herùm,

Sò schnell gehn die Jährle rùm,

Ùn dü fräujsch dich dànn wàrùm,

Sitzsch allein im Stüebbel rùm.

 

Les mir noch emol die G’schicht,

Ùn wenn's au isch die vòn gescht,

Ùn ich drüeck dir d'Hànd sò fescht,

Weil ich's nochmol höere möecht.

 

Sing mir noch e kleines Lied,

Eins wie guet im Köepfel bliet,

Ùn hesch dü ‘mol gräuji Hoor,

Sing ich dir's dànn wieder vor. 

 

 

S’kleine wisse Röessele

Sur la mélodie de : Le petit cheval blanc : G. Brassens 
  

Wind ùn Reije stöere es nit,

Immer fròh ùn immer mùnter.

Siehsch des wisse Röessele nit?

Àlli hinte, àlli hinte.

Siehsch des wisse Röessele nit?

Es isch immer vorne dràn.

 

S’gibt ken Sòmmer, ken Früehjohr,

In dem Lànd dò gibt’s ken Sònneschien.

S’Wetter wéscht dùrich‘s gànze Johr,

Àlli hinte, àlli hinte.

Trotzdem spitzt es immer’s Ohr,

Es isch immer vorne dràn.

 

Immer vor’m Waawe g’spànnt,

Tràbt es stolz ùn stàrrik dùrich’s Lànd.

De Kütscher füehrt’s mit zàrter Hànd,

Àlli hinte, àlli hinte.

Die zwei sin immer guet mitnànd,

S’Röessel immer vorne dràn.

 

D’Mensche füehre se àlli zwei,

Immer fròh ùn immer mùnter.

In de guete ùn schlechte Daj,

Àlli hinte, àlli hinte.

Sin’se immer ùf’m Weij,

S’Röessel immer vorne dràn.

 

Ùf’m Weij wie de Blitz inschlaat,

Leuj des Röessel jetz dò wie es lejt!

Will sich lipfe wenn ‘s au nimm geht,

Nimmi vorne nimmi hinte.

Will sich lipfe wenn ‘s au nimm geht,

Es isch nimmi vorne dràn.

De Storich

 

Isch er wiss ùn schwàrz, isch er schwàrz ùn wiss?

Fräujt mer üeweràll.

Des isch gànz égàl !

 

De Storich, de Storich, isch wieder ùf de Reis,

Im Sùmmer, in Àfrik, dò isch’s jò viel ze heiβ!

De Storich, de Storich, isch wieder ùf’m Weij,

Im Winter, im Elsàss, het’s zue viel kàlti Daj !

 

De Storich bringt ùns Kinder,

Des find ich richtig süeβ!

Die müen in ànd’re Länder,

In’s Lèwe gehn im G’mües!

 

Im Noochber siner Storich,

Der steht wie e Stàtütt.

Mer sieht, dàss er üs Jips isch,

De Fledi isch kàpütt.

 

De Storich klopft àn d'Tüer…

Ob ebs ze picke hesch?

Àm liebste, säät er dir,

Fresst er frischi Fröesch! 

 

  

Im Bàggersee

Sur la mélodie de : Champs Elysées: Joe DASSIN  
 

Ich hàb dich g'sehn im Internet,

Ùf  wellem „Site“ verroot ich nit!

Mit ùns zwei het's dànn glich geklàppt, im erschte Klick!

Mer hàn ùns gschriwe SMS,

Email ùn noch ànder Dings…

Bis mer ùns dànn entschiede hàn, mer treffe ùns!

 

Im Bàggersee, im Bàggersee,       

Dò schwimm ich, ùn dò schwimmsch dü,  

Ùn e Fisch der leujt ùns zue,

Er het ùns noch nie schwimme g‘sehn,

Im Bàggersee.

 

Ich hàb dich g'fräujt : "Wàs wär dir recht ?"

Dü saasch : „Pàris des wär nit schlecht“

Am àllerliebschte wär dir's ùf de Champs Elysées!

De GPS glich progràmmiert,

Ùn 's Esse au glich reserviert,

Doch eins hàw ich b‘stimmt lètz gemàcht denn mer sin jetzt...

 

Ich glaub, dàss ich Champs Elysées

Verwechselt hàb mit Bàggersee!

De GPS, der saat dir 's nit, wenn d‘Fèhler tippsch!

Jetzt sin mer dò so guet binànd,

Ùn schwimme mànichmol Hànd in Hànd,

Es isch viel schöener dò, wie ùf de Champs Elysées!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la mélodie de : Il est cinq heures, Paris s’éveille : Jacques Dutronc

 

 

Ich steh nit ùf,

es isch ze fruehj,

es isch ze fruehj,

( 's letschte Mol) Ich bin sò mued

 

Ich lej im Bett ùn schlof so guet

Zuem ùfstehn hàw ich gàr ken Muet

In minem Bett, do isch's so schöen

Wàrùm soll ich denn dànn ùfstehn? Ich steh nit ùf,

 

Ich schlää de Wecker jetz kàpüt

Ùn d' Glocke lite viel ze lüt

Ùn d'Màmme rueft, ich wär ze spoot

De Bàbbe, der isch schòn gànz ròt! Ich steh nit ùf,

 

De Güggelhàhn, der rejt mich ùf

Ùn gràd ze leid steh ich nit ùf

In d'Schuel soll ich hit wieder gehn

Ich bin doch Gescht schon d'rinne g‘wenn! Ich steh nit ùf,

 

Gràd wenn de Wecker nimi schellt

Höerch dene blöede Hùnd wie bellt

D'Màmme saat ich soll herüs

Dò vorne wàrt de Autobüs! Ich steh nit ùf,

 

Ich steh jetz ùf mi‘m lètze Fueβ

Ich sää mi'm Bett e letschter Grueβ

's Wàsser vùm Hàhne isch ze nàss

Ùn leuj min G'sicht, des isch gànz blàss! Ich steh nit ùf,

 

Am beschte leij ich mich in's Bett

Ùn màch wie wenn ich Fiewer hätt

De Dokter ward mir schon ebs finde

Ich kànn dànn gràd im Bett verschwinde.... Ich steh nit ùf,

 

 

 

 

 

 

 

Tànze mit'm Wind

 

 

'S Baimel lehnt sich vor

De Wind kòmmt hinte vor

De Wind kòmmt vòn rechts

Ùn blòst 'm dùrich d'Äscht

De Wind kòmmt vòn links

Ùn in de Blättle singt's

 

So geht 's Baimel tànze

Tànze mit'm Wind

Ùn de Sòme pflànze

Füer e nejes Kind

 

'S Baimel lehnt sich vor

Es pfift 'm ebs ins Ohr

De Wind kòmmt vòn hüewe

D'Näschtle müen sich bieje

De Wind kòmmt vòn drüewe

D'Blättle die müen flieje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin e Baum, Baum, Baum

 

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Äschtle dràn

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit Blättle dràn

Im Früehjohr bin ich grüen

Des müen ihr emol sehn

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Leuje mich ‘mol àn

 

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Äschtle dràn

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Blättle dràn

Im Sòmmer bin ich wiss

Wie täusisch Bluemestriss

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Leuje mich ‘mol àn

 

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Äschtle dràn

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Blättle dràn

Im Spotjohr bin ich ròt

Sò ròt sò wie e Gluet

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Leuje mich ‘mol àn

 

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Äschtle dràn

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Mit hüfe Blättle dràn

Im Winter bin ich blùtt

O jé dü liewer Gott

Ich bin e Baum, Baum, Baum

Leuje mich ‘mol àn

Leuj dene Baum

 

 

Leuj dene Baum

Er het e Stàmm

Ùn er het zwei Näschtle

Leuj dene Baum

Er het e Stàmm

Ùn er het drei Blättle

 

Leuj gànz owe ùf'm Baum               

Sin noch e pààr Äpfel dràn

Mir bàchen ùns e Kueche

Wétt dü ne versueche

 

 

 

Sin noch e pààr, Kirsche, Biere, Nùsse...dràn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elsässicher SLAM

Do bin I au debi gwään!!!

Kostenlos und einfache Home page Erstellung

Website erstellen