Serge Rieger

Minni Lieder, mĂ nchi alti un e pĂ Ă r neji.

Textes du nouveau CD

 

1)Min Hiesel üs Lème ùn üs Holz
https://www.youtube.com/watch?v=DRGF2sEPrdA&ab_channel=SergeRIEGER


Ùf min Hiesel bin ich stolz
'S isch üs Lème ùn üs Holz
Ich hàb's vòn de Elt're g'kriejt
Füer's de Kinder wiedersch genn
Ùf min Hiesel bin ich stolz
'S isch üs Lème ùn üs Holz
Ich loss 's Tüerel immer offe
's isch e jedes bie mir d'heim
Ùn sò bin ich nie allein 

In de Küeche word gebàche
In de Küeche word gekocht
Höer 'mol züe wie d'Kinder làche
Wenn ùns d'Màmme àls ebs bàcht
Ùn mir sitze ùm de Ofe
Wenn àm Owe 's Fierel brennt
D'Àlte  bete, d'Jùnge hoffe
Dàss ùns d'Zükùnft niemols trennt

Z'Owets drowe in de Stùbbe
Sotte d'Kinder rüehwig schlofe
D'Maidle spiele mit de Pùppe
D'Büewe höere d'Miesle laufe
Ùm mi'm Hiesel isch e Gàrte
Ùn mir köenne 's küm erwàrte
Bis im Sòmmer d'Blùeme blüehje
Ùn im Himmel d'Vöejel flieje

 

2)Àlli Fàrwe het min Hiesel
https://www.youtube.com/watch?v=9NyHfW1411k&ab_channel=SergeRIEGER


Àlli Fàrwe het min Hiesel
Wenn àm Morje d'Sònn ùfwàcht
Àlli Fàrwe vòn min Hiesel
Schwinde in de Nàcht
Àlli Fàrwe het min Hiesel
Im e wàrme Sònneschien
Àlli Fàrwe vòn min Hiesel
Schlofe Owets in

D'Bälicke sin schwàrz
D'Wänd sin àlli wiss
Ùn e schwàrzi Kàtz 
Fàngt ùns wissi Mies

De Storich zitter gescht
Sitzt ùf sinem Nescht
Er sitzt àllewei
Schòn ùf sinem Ei

De Storich fresst gern Fröesch
Doch sin àlli mies
'S Kätzel ùf de Tisch
Leijt'm frischi Mies 

'Kätzel will's e sò
's Tüerel mol ich bläuj
z'Nàchts sin sòwiesò
Àlli Kàtze graüj


3)Àlli Pflànze tànze
https://www.youtube.com/watch?v=OXFdWIwQCQQ&ab_channel=SergeRIEGER

Leuj se wie se tànze 
Àlli mini Pflànze
Leuj se wie se blüehje
D'Imme ùm se flieje
Leuj se wie se tànze 
Àlli mini Pflànze

De Lauch mit'm Sàlàt
D'Rädi mi'm Spinàt
Tànze in de Sònn
Sò gehn d'Daj herùm

S'G'mües mit de Melon'
D'Erbsle mit de Bohn'
Tànze in de Sònn
Sò gehn d'Daj herùm

D'Ziewle mit'm Köehl
D'Tomàt mit'm Stiel
Tànze in de Sònn
Sò gehn d'Daj herùm
De Àpfel ùf'm Baum
Leujt sich àlles àn
Àlli Pfädle gràd
Àlles steht pàràt!


4)De Boby isch e Dràche
https://www.youtube.com/watch?v=uc4lLH9Llz8&ab_channel=SergeRIEGER 

De Boby, De Boby, De Boby isch e Dràche
Der lebt bie, der lebt bie , der lebt bie ùns im Wàld
Er will mi', er will mi', er will mi' làche màche 
Ùn spitzt er àls Flàmme, des isch gràd wàs mir g'fàllt

Er isch so grüen , so wie 's Gràss
Ùn het e gànz làngi Nààs
Er het e Hüetel üs Stroh
So isch er glücklich ùn froh

Er brüehlt so lüt wie e Loeb
Doch isch er zärtlich ùn lieb
Ùn wenn er hùeschte mùes
Isch àlles voll mit Rùes

Er bloßt ùf d'Tierle zàrt
Das se ken kàlt meh hàn
In sinem Herzel wàrt
Füer jedi Sort e Flàmm 

 

 

 

5)Màme màch din Herzel ùf

https://www.youtube.com/watch?v=IgG9rPA9Sr0&ab_channel=SergeRIEGER


Màme màch din Händel ùf
Ùn màch d'Awe zü
Ich leij dir e Blüemel drùf
Ùn e Schmùtz dezü

Màme màch din Händel ùf
Ùn màch d'Awe zü
Ich leij dir min Herzel drùf
Ùn e Schmùtz dezü

Màme màch din Herzel ùf
Ùn màch d'Awe zü
Ich leij dir min Köepfel drùf
Ùn e Schmùtz dezü

Höehr mol minem Liedel zü
Ich hàb's füer dich g'lehrt
Ich höehr dinem Herzel zü
Wie es schneller schlät

 

 

6)Wie de Wolf wohnt

https://www.youtube.com/watch?v=DDJ2k4P6LLQ&ab_channel=SergeRIEGER


Wie de Wolf wohnt, Wie de Wolf wohnt, 
Wie de Wolf wohnt isch kàlt
Denn de Wolf wohnt, denn de Wolf wohnt, 
denn de Wolf wohnt im Wàld 

Mer sin bràv wie e Miesel
Mer sin heimlich ùn still
Ùn mer bliewe im Hiesel
Weil es d'Mamme sò will

Wie de Wolf wohnt, wie de Wolf wohnt, 
Wie de Wolf wohnt isch Nàcht
Kleines Maidel, kleines Büewel, 
pàss gùet ùf , gib gùet Àcht

Wie de Wolf wohnt, Wie de Wolf wohnt, 
dò word nit gelàcht
Dàss de Wolf nit, dàss de Wolf nit, 
dàss de Wolf nit verwàcht 

 

 

 


7)D' Zauberfee
https://www.youtube.com/watch?v=xxst5NOoZ6I&ab_channel=SergeRIEGER


Dó hinte àn mi'm Hiesele 
Dó wohnt e Zauberfee
Sie lebt mit ihrem Miesele
Im vierblättrische Klee
Sie feijt àm Morje d'Sterne ùf
Ùn schenkt se in de Sònn
Àm Mittàg hängt se mit're Gùff
Wolke drùm herùm


Sie molt e Reijeböje, mittes in de Nàcht
Im Männel ùf'm Mond, dem molt se àls e Bàrt
Im Dùft vòm Wierauch schmelze mini schöenschte Träim
Sie holt mit Schwewelhöelzle Lichtle üs de Stein

Sie sàmmelt im e Köerwel, Kritle üs'm Wàld
Ùn hängt ze ùf e Seil , àm Dàà wenn d'Sònne stràhlt
Sie höert wie d'Blùeme blüehje, ùn singt ihr Liedel mit
Sie reist in ihre Fàrwe, ùn nimmt mich mànchmol mit

In ihre Awe glänze Lichtle üs de Sònn
E Fierel isch's wie brennt, füer d'Mensche ùm se ‘rùm
Wenn sich dànn d'Awe schlieβe, schenk ich 're mini Hànd
Ùn ùns'ri Seele flieβe, in's Lewe dànn mitnànd

 

 


8)Elefànte ùf'm Àpfelbaum

https://www.youtube.com/watch?v=AG1Bbyr3wvg&t=21s&ab_channel=SergeRIEGER

'S sitze Elefànte ùf'm Àpfelbaum
Winke de Bekànte im e Bierebaum
Winke rüewer, winke nüewer winke ohne End
Winke àlli mit de Finger, winke mit de Händ

De Elefànt
Het sin Gewicht
De Àpfelbaum
Der het's nit licht!

 

Àlli Elefànte wàckle ùf'em Baum
Winke de Bekànte im e Bierebaum
Wàckle rüewer, wàckle nüewer wàckle ohne End
Wàckle àlli mit de Finger, wàckle mit de Händ

Àlli Elefànte fàlle ràb in's Gràss
Màncher Elefànt het e blaüji Nààs
Wàckle rüewer, wàckle nüewer wàckle ùf de Fües
Höehr se redde, mànchi sawe d'Äpfel sin so sües!

 


9)Kànguru,

https://www.youtube.com/watch?v=pJWRUUml7kQ&ab_channel=SergeRIEGER

1)    Drüewe ùf de Màtte springt e Kànguru
Es geht dùrich d’Làtte ‘s isch e  Kànguru
Luej se wie se tànze àlli  Kànguru
Höer se wie se singe àlli  Kànguru

2)    Drowe ùf de Pàlme sitze Kànguru
In de Sonne schwitze àlli Kànguru
D’kleine sitze z’àmme bie de Kànguru
In de Tàsche vòn de Màmme bie de Kànguru

3)    Sie hen làngi Ohre àlli Kànguru
Sie sin so gebohre àlli Kànguru
Hesch ken guti Ohre bie de Kànguru
So bisch dü verlohre bie de Kànguru.

Kehrreim
Kànguru, Kànguru, d'kleine Kàngu hen ken Rueh
Hen ken Rueh, hen ken Rueh , Tànze in de neuje Schue
Tànz
Spring e Mol rüewer
Mol zerùck 
Spring e Mol nüewer
Spring e Mol vor
Blie' ùf'm Plàtz fraüj nit wàrùm
Dreij dich gràd e Mol herùm

 

 

10)Pfiff mich in de Dàà henin

https://www.youtube.com/watch?v=hVpYyIEKmAY&t=74s&ab_channel=SergeRIEGER

Pfiff mich in de Dàà henin
Het din Liedel au ken Sinn
Trä‘ mir's ùf'me Sònnechien
Bis ins Hiesel ‘nin

's sitzt e Àmsel ùf'm Baimel
Schòn im Morjeròt
Ùn e Drossel in de Kàndel
Fresst e Stüeckel Bròt
D'Nàchtigàll isch schòn im Bett
De Kuckuck rùeft ùmsònscht
D'Lerche singe Operett
Des isch e gròßi Kùnscht

D'Schwälmle bringe Früehjohr mit
'S isch jetz höechschti Zit
D'Tiewle trawe z‘ morjets schòn
Füer ùns Friede 'rùm
De Pelikàn fàngt's Fische àn
Mit'm Storich ùn mi'm Schwàn
D'Ente tànze Rock'n'roll
De Kolibri singt "LOL"

 

 

 

 

 


D'Elster lùejt zùem Fenschter ‘rin
Sùecht e bissel Gold
Spàtze flieje ùm's Kàmin
D'Iel, die bliet im Wàld
De Fink der wädelt mit'm Schwànz
'S Meisel geht mi'm Miesel üs
D'Gàns versùecht de Entetànz
Im e Autobüs

D'Kràb verliert e Münsterkääs
Wie's de Brùnne weiß 
D'Hüehner leije ùns e Ei
Säjt de Pàpàgei
E Trüethàhn brüellt in mini Ohre
Er isch schwàrz wie Kohle
Ùn mir hàn e Fùchs verlore
D'Gàns die het 'ne g'stohle

 

 

 

 

 

 

11)Komm mir gehen in de Wàld

https://www.youtube.com/watch?v=C7SHK6crLbI&ab_channel=SergeRIEGER

Komm mir gehen ( komm mir gehen)
In de Wàld ( in de Wàld)
Do wie d'Baim lieslich singe mit'm Wind
Komm mir gehen ( komm mir gehen)
In de Wàld ( in de Wàld)
Wie de Baum mit de Äschtle für ùns winckt

Do kànnsch Vöejel pfiffe höere
Ùn mit ihne singe lehre
Doch der Gsàng kàn dich verfüehre
Do kànsch dich gànz schnell verliere

Ùf'm Weij zwische Eiche
Zwische Tànne, zwische Lärche
Wie sich Pfädle schlicht verwische
Wie sich àlli Weijle gliche

Wie sich Tierle tun verstecke
Luej wie's wùsselt in de Hecke
Ùn wen mir se dàn verschrecke
Lonn se sich au nimie blicke

Àn de Lichtùng bie de Bùche
Kànnsch dir wildi Beere sùche
Komm mir bàche dàn e Kùeche
Ùn mir gehen'ne glich  versuche

Setz dich ùnter àlti Fichte
Füer din Liedel do züe dichte
Loss Gedànke frei verflieje
Dàs do Taüsig Wöerter blüeje

  12)  's Inseckte Hiesel
https://www.youtube.com/watch?v=euP1yQR5F80&ab_channel=SergeRIEGER

Mir böije dir e Hiesel
Üss Stecke ùn üss Stein
Mir gänn der glich de Schlessel
Dü bisch jetz drinne d'Heim

Mir schenke dir des Liedel
Zu dem  Inseckte Hiesel

Mir böije dir e Schepfel
Mir màche's groß ùn fecht
Komm 'rin mit dinne Kùmbel
Un màch e großes Fecht

Mir böije dir e Nechtel
Mit Wàsser, Kess ùn Grùnd
Mir stelle's àn e Bämel 
Un hoffe dü bliech gsùnd

Mir böije dir e Stüebbel
Üss Wiede , Sànd ùn Stroh
Mir helfe dir e bissel
Un hoffe 's màcht dich froh

Mir böije dir's mit Neijel
Mit Lähme dàs es bebbt
Mir binde's mi'm e Schnierel
Un hoffe dàs es hebt

Mir schenke dir des Hiesel
Ich hof 's isch wie dü 's witt
Kom jetz in ùnser Gartel
Un schàff e bissel mit

 

 

 


BONUS: Wienàchts Glöeckle


Wienàchts Glöeckle
Engels Löeckle
Zàrte in minem Àrm
Het min Kind so gùet wàrm

Starne Stüeckle
In de Giggle
Wàrt's so làng es wàrte kànn
Fàngt de Schloof làngsàhm àn

Bùtter Flädle
Zùcker Bröedle
Fàrwe Päckle
Wùnder Säckle
Welle mir dir hit schenke
Ùn àn's Jesus Kind denke

's lejt im Stroh
Ùn lächelt froh
Ùn so sin se werschwùnde
Àlli ùnseri Wùnde

Wienàchts Glöeckle
Engels Löeckle
Zàrte in d'Nàcht henin
Schlooft min Kind làngsàhm in.

 

Elsässicher SLAM

Do bin I au debi gwään!!!

Einfache Home page Erstellung

Los